logo van TD@WORK

TD@WORK

Alg. schrijnwerkerij

Algemene Voorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden

 1. De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na de betaling van het overeengekomen voorschot en na de ondertekening en de terugzending van de offerte.
 2. Bij alle opdrachten waaraan er administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
 3. De klant moet er zorg voor dragen dat de werf vlot bereikbaar en vrij is vóór de aanvang van de werken. Hij moet tevens zorgen voor een voorafgaande afgifte van de sleutel als de werf gesloten is. De klant zorgt er eveneens voor dat er minstens 14 meter parking is gereserveerd. In sommige gevallen dient deze reservering te gebeuren via de gemeentediensten van de betreffende gemeente.
 4. De werf moet door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien worden van water en elektriciteit. Dit om onder andere het testen van de gebruikstoestellen mogelijk te maken.
 5. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stokkering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.
 6. Betwistingen over de levering, de uitvoering of de facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis dus niet ontbonden worden.
 7. Bij schade kunnen wij enkel aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade en sluiten aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade uit.
 8. De ingebruikneming van de geleverde goederen wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de uitvoering en de aanvaarding ervan in zijn totaliteit.
 9. Meerwerken worden pas uitgevoerd na de bevestiging van de opdracht door de klant en als de betreffende (eenheids)prijs overeengekomen is.
 10. De klant is verantwoordelijk de aannemer te verwittigen van de juiste locatie van alle nutsleidingen (bvb. water, elektriciteit, CV, ...) in de ruimte waar de werken worden uitgevoerd.
 11. In het geval de plaatsing niet kan doorgaan op de voorziene dag omwille dat de werf niet klaar is bvb. een te hoge vochtigheidsgraad van de muren, geen elektriciteit, ... ), zal er een kost van 150 euro aangerekend worden voor de extra administratie en transport.

Betalingsvoorwaarden

Voorschot zoals overeengekomen op offerte (ong. 30%)

Bij grote projecten kan er gevraagd worden een som dat de prijs van de materialen benaderd te betalen voor de dag van afgesproken leverdag. (ong. 60%)

Restwaarde bij oplevering. (ong.10%)

Er worden geen bedragen achtergehouden tenzij samen overeengekomen wanneer er een kleinigheid van afwerking door omstandigheden of bestelling door gebrek later geleverd en geplaatst kan worden.

 1. De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 15%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van € 50) als schadebeding.
 2. Klachten dienen schriftelijk te gebeuren binnen één week na ondertekening van het document op voorzijde.
 3. Wij behouden ons het recht om de uitvoering van de werken op te schorten zolang de klant niet alle vervallen facturen betaald heeft. Dit ongeacht het feit deze facturen op andere werven slaan of niet.
 4. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
 5. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.
 6. Door de in ontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.